Теми науково дослідної роботи (НДР) кафедри військової підготовки

Загальна тема науково дослідної роботи (НДР): 

         «Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету»

 

Науковий керівник теми: ректор МНУ ім. В. О. Сухомлинського академік Будак В. Д.

Цілі дослідження. Виявити психолого-педагогічні особливості військово-патріотичного виховання молоді та показати механізм його вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд наступних дослідницьких завдань:

проаналізувати форми і методи військово-патріотичного виховання молоді;

обґрунтувати варіанти і психолого-педагогічні умови оптимального військово-патріотичного виховання молоді;

виявити основні напрями вдосконалення військово-патріотичного виховання на рівні держави і суспільства;

розробити критерії ефективності військово-патріотичного виховання студентської молоді;

дати характеристику поняття «патріотизм» і «військово-патріотичне виховання».

Об’єкт дослідження – військово-патріотичне виховання молоді.

Предмет дослідження – психолого-педагогічні та соціально-політичні умови реалізації системи військово-патріотичного виховання студентської молоді.

Гіпотеза дослідження. Демократизація і реформування українського суспільства передбачає подальше зростання вимог до діяльності державних і громадських інститутів по військово-патріотичному вихованню молоді. Це супроводжується, в свою чергу, реалізацією невідкладних заходів; зміною характеру і змісту функціонування державних і соціальних інститутів; розвитку активності, громадянськості і патріотизму індивідів в суспільстві; формування готовності молоді до виконання завдань щодо захисту Вітчизни.

Військово-патріотичне виховання, основною метою якого є формування готовності молоді до військової служби.

Виконання завдань щодо захисту Вітчизни, заснованого на високій особистісній відповідальності і знання найважливіших сторін військової справи, особливостей і вимог військової служби передбачає:

формування переконаності в необхідності захисту Вітчизни в сучасних умовах;

вироблення основних якостей, властивостей, умінь і навичок, необхідних для виконання обов’язків військової служби;

формування установки на сумлінне, ініціативне та самовіддане виконання вимог військової служби;

самокритичну ставлення до рівня особистої військово-професійної підготовки і самостійну роботу по досягненню рівня, відповідного вимогам.

Дослідження, що проводяться, ґрунтуються на наступних завданнях військово-патріотичного виховання молоді:

формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;

формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;

створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;

формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;

створення системи військово-патріотичного виховання.

 

Наукова новизна дослідження. Буде розроблена комплексна модель військово-патріотичного виховання молоді в нових соціально-політичних умовах, що характеризується вдосконаленням української державності. Будуть виділені критерії ефективності військово-патріотичного виховання в умовах, що склалися, форми і методи виховання.

Практична значимість роботи полягає в тому, що висунуті в ній положення дозволять активізувати процес військово-патріотичного виховання молоді, комплексно вирішувати його завдання як в процесі розвитку державності, так і в процесі підготовки молодих спеціалістів в умовах освітнього простору університету.

Теми науково дослідної роботи (НДР) кафедри військової підготовки:

Тема науково дослідної роботи (НДР) предметно-методичної комісії, яка готує за програмою офіцера запасу:

Система військово-патріотичного виховання студентської молоді в освітньо-виховному просторі університету.

Тема науково дослідної роботи (НДР) предметно-методичної комісії, яка готує студентів за спеціальністю «Фізичне виховання», спеціалізація «Захист Вітчизни»: