ГОЛОВНА

Кафедра військової підготовки МНУ імені В.О. Сухомлинського була створена першою на Україні у 1979 році та на даний час є одним із основних структурних підрозділів Університету і провідним військовим навчальним підрозділом в регіоні, який проводить військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу з присвоєнням первинного офіцерського звання, відповідно до положень Законів України “Про освіту“, “Про вищу освіту“, “Про військовий обов’язок і військову службу”, Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289 (у редакції наказу Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 18 червня 2019 року № 316/833, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 25 жовтня 2021 року № 331/1125).

Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах проходять громадяни віком до 40 років, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Жінки залучаються до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.

Громадяни України, які мають статус військовослужбовця, на кафедру військової підготовки не приймаються.

Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у закладі вищої освіти, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

Громадяни проходять військову підготовку за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).

Між громадянином, зарахованим для проходження військової підготовки, та ректором МНУ імені В.О. Сухомлинського укладається контракт про військову підготовку громадянина на КВП МНУ за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб за послуги, пов’язані з цією підготовкою.

Відстрочка від призову на строкову військову службу, звільнення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки (ст.17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу“).

Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі кафедри військової підготовки МНУ імені В.О. Сухомлинського протягом 2-ох років навчання (4 семестри) та комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини (3 тижні після першого року навчання) і 30-и добового навчального збору (після другого року навчання) на базі військової частини.

З громадянами, які раніше проходили військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, комплексні практичні заняття не проводяться.

Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”).

Порядок організації та проведення військової підготовки передбачається відповідним договором між ректором МНУ імені В.О. Сухомлинського та ЗВО і відповідним контрактом між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором МНУ імені В.О. Сухомлинського.

Навчальний збір завершується складанням громадянами випускного екзамену.

Після складання випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.”

На громадян, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

Громадяни, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання “молодший лейтенант запасу”.

Військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки МНУ імені В.О. Сухомлинського буде проводитись за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом) з 01.09.2024 року за наступними військово-обліковими спеціальностями:

“Бойове застосування аеромобільних (повітряно-десантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів”

Термін навчання – 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день на тиждень).

До військової підготовки з військово-облікової спеціальності “Бойове застосування аеромобільних (повітряно-десантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин і підрозділів” можуть залучатися громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче “бакалавра” у закладах вищої освіти за наступними спеціальностями: 014 “Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)”, 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, 016 “Спеціальна освіта”, 017 “Фізична культура і спорт”, 033 “Філософія”, 035 “Філологія”, 051 “Економіка”, 052 “Політологія”, 053 “Психологія”, 054 “Соціологія”, 055 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації, та регіональні студії”, 061 “Журналістика”, 081 “Право”, 082 “Міжнародне право”, 111 “Математика”, 112 “Статистика”, 113 “Прикладна математика”, 131 “Прикладна механіка”, 132 “Матеріалознавство”, 133 “Галузеве машинобудування”, 191 “Архітектура та містобудування”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 193 “Геодезія та землеустрій”, 201 “Агрономія”, 203 “Садівництво та виноградарство”, 208 “Агроінженерія”, 231 “Соціальна робота”, 232 “Соціальне забезпечення”, 241 “Готельно-ресторанна справа”, 242 “Туризм”, 274 “Автомобільний транспорт”, 275 “Транспортні технологія (за видами)”.

У разі потреби випускники кафедри за наказом Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу, або за особистим бажанням можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на одну із посад:

– командир (аеромобільного, десантно-штурмового, парашутно-десантного, гірсько-піхотного, морської піхоти, механізованого) взводу;

– командир взводу десантного забезпечення;

– курсовий офіцер;

– заступник командира (аеромобільної, десантно-штурмової, парашутно-десантної) роти – інструктор з повітряно-десантної підготовки;

Наступні та суміжні посади при проходженні додаткової підготовки у військових навчальних підрозділах (ВВНЗ) і на зборах:

– командир (аеромобільної, десантно-штурмової, парашутно-десантної, гірсько-піхотної, морської піхоти, механізованої) роти;

– командир роти;

– молодший науковий співробітник;

– заступник командира (аеромобільного, десантно-штурмового, парашутно-десантного, гірсько-піхотного, морської піхоти, механізованого) батальйону;

– заступник командира (аеромобільного, десантно-штурмового, парашутно-десантного) батальйону з повітряно-десантної підготовки;

– начальник штабу (аеромобільного, десантно-штурмового, парашутно-десантного, гірсько-піхотного, морської піхоти, механізованого) батальйону;

– начальник курсу;

– викладач ВВНЗ;

– науковий співробітник;

– старший викладач ВВНЗ;

– старший науковий співробітник.

“Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів”

Термін навчання – 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день на тиждень).

До військової підготовки з військово-облікової спеціальності “Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів” можуть залучатися громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче “бакалавра” у закладах вищої освіти за наступними спеціальностями: 011 “Освітні, педагогічні науки”; 012 “Дошкільна освіта”; 013 “Початкова освіта”; 014 “Середня освіта (за предметними спеціальностями)”; 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”; 016 “Спеціальна освіта”; 017 “Фізична культура і спорт”; 021 “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво”; 022 “Дизайн”; 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”; 024 “Хореографія”; 025 “Музичне мистецтво”; 026 “Сценічне мистецтво”; 027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”; 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності”; 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”; 031 “Релігієзнавство”; 032 “Історія та археологія”; 033 “Філософія”; 034 “Культурологія”; 035 “Філологія”; 041 “Богослов’я”; 051 “Економіка”; 052 “Політологія”; 053 “Психологія”; 054 “Соціологія”; 061 “Журналістика”; 071 “Облік і оподаткування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”; 073 “Менеджмент”; 075 “Маркетинг”; 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”; 081 “Право”; 091 “Біологія”; 101 “Екологія”; 102 “Хімія”; 103 “Науки про Землю”; 104 “Фізика та астрономія”; 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”; 106 “Географія”; 111 “Математика”; 112 “Статистика”; 113 “Прикладна математика”; 121 “Інженерія програмного забезпечення”; 122 “Комп’ютерні науки”; 123 “Комп’ютерна інженерія”; 124 “Системний аналіз”; 125 “Кібербезпека”; 126 “Інформаційні системи та технології”; 131 “Прикладна механіка”; 132 “Матеріалознавство”; 133 “Галузеве машинобудування”; 134 “Авіаційна та ракетно-космічна техніка”; 135 “Суднобудування”; 136 “Металургія”; 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”; 142 “Енергетичне машинобудування”; 143 “Атомна енергетика”; 144 “Теплоенергетика”; 145 “Гідроенергетика”; 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”; 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”; 153 “Мікро- та наносистемна техніка”; 161 “Хімічні технології та інженерія”; 162 “Біотехнології та біоінженерія”; 163 “Біомедична інженерія”; 171 “Електроніка”; 172 “Телекомунікації та радіотехніка”; 173 “Авіоніка”; 181 “Харчові технології”; 182 “Технології легкої промисловості”; 183 “Технології захисту навколишнього середовища”; 184 “Гірництво”; 185 “Нафтогазова інженерія та технології”; 186 “Видавництво та поліграфія”; 187 “Деревообробні та меблеві технології”; 191 “Архітектура та містобудування”; 192 “Будівництво та цивільна інженерія”; 193 “Геодезія та землеустрій”; 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”; 201 “Агрономія”; 202 “Захист і карантин рослин”; 203 “Садівництво та виноградарство”; 204 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”; 205 “Лісове господарство”; 206 “Садово-паркове господарство”; 207 “Водні біоресурси та аквакультура”; 208 “Агроінженерія”; 211 “Ветеринарна медицина”; 212 “Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза”; 221 “Стоматологія”; 222 “Медицина”; 223 “Медсестринство”; 224 “Технології медичної діагностики та лікування”; 225 “Медична психологія”; 226 “Фармація, промислова фармація”; 227 “Фізична терапія, ерготерапія”; 228 “Педіатрія”; 229 “Громадське здоров’я”; 231 “Соціальна робота”; 232 “Соціальне забезпечення”; 241 “Готельноресторанна справа”; 242 “Туризм”; 251 “Державна безпека”; 252 “Безпека державного кордону”; 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”; 254 “Забезпечення військ (сил)”; 255 “Озброєння та військова техніка”; 256 “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)”; 261 “Пожежна безпека”; 262 “Правоохоронна діяльність”; 263 “Цивільна безпека”; 271 “Річковий та морський транспорт”; 272 “Авіаційний транспорт”; 273 “Залізничний транспорт”; 274 “Автомобільний транспорт”; 275 “Транспортні технології (за видами)”; 281 “Публічне управління та адміністрування”; 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”; 292 “Міжнародні економічні відносини”; 293 “Міжнародне право”.

У разі потреби випускники кафедри за наказом Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу, або за особистим бажанням можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на одну із посад:

– командир механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону окремої механізованої бригади;

– командир мотопіхотного взводу мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону окремої мотопіхотної бригади;

– командир гранатометного взводу механізованого (мотопіхотного) батальйону окремої механізованої (мотопіхотної) бригади;

– командир протитанкового взводу механізованого (мотопіхотного) батальйону окремої механізованої (мотопіхотної) бригади;

– командир кулеметного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону окремої механізованої (мотопіхотної) бригади;

– командир взводу снайперів роти снайперів окремої механізованої (мотопіхотної) бригади;

– командир штурмового взводу штурмової роти окремого штурмового батальйону;

– командир взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону окремої механізованої (мотопіхотної) бригади;

– командир стрілецького взводу стрілецької роти окремого стрілецького батальйону;

– командир спеціального взводу спеціальної роти окремого стрілецького батальйону;

– командир взводу охорони роти охорони окремого спеціального батальйону.

Випускники кафедри за бажанням можуть проходити службу на офіцерських посадах у:

– Збройних Силах України

– Національної гвардії

– Службі безпеки України

– Національної поліції

Порядок прийому заяв і документів

1. Прийом заяв і документів, відбір вступників, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування для проходження військової підготовки у 2024 році проводять у такі строки:

– початок прийому документів Відбірковою комісією університету – 01 лютого;

– закінчення прийому заяв та документів – 31 липня;

– проведення вступних випробувань – з 01 квітня по 31 липня;

– формування та оприлюднення рейтингового списку – до 16 серпня;

– підготовка проекту наказу про зарахування на навчання – до 23 серпня.

2. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку подають заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) ЗВО, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти, копію першої сторінки паспорта громадянина України, копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або копію військового квитка, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

3. Декани факультетів (директори інститутів) ЗВО організовують складання списків студентів факультету (інституту), які виявили бажання пройти військову підготовку, та подають їх ректору на затвердження. До списку додають заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки здавання студентами іспитів та заліків за попередні курси навчання.

4. Затверджені ректорами ЗВО списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів та заліків за попередні курси навчання направляються для розгляду до Відбіркової комісії КВП МНУ. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не включаються.

5. Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я голови Відбіркової комісії разом із копіями паспорта громадянина України, посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або військового квитка, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), документа про вищу освіту та додатка до нього.

6. Заява має містити такі відомості:

тут можна ознайомитись зі зразком заяви

– прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

– номер навчальної групи, назва факультету та ЗВО, у якому громадянин здобуває вищу освіту, форма навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);

– інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

– придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

– інформація про проходження військової служби;

– мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час проходження військової підготовки.

В заяві вступники надають згоду на обробку персональних даних, а також підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому до університету.

7. До початку проведення конкурсного відбору, громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, крім заяви подають до Відбіркової комісії КВП МНУ:

тут можна ознайомитись з порядком подання документів для вступу

7.1. Копію паспорта громадянина України (ID-картка з обох сторін), витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або 1, 2, 3, 11-ї сторінок (старого зразка) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) – у двох примірниках;

тут можна ознайомитись зі зразками копій документів, що вказані у підпункті 7.1

7.2. Автобіографію (за встановленім зразком) – у двох примірниках (перший примірник – написаний власноруч, другий примірник – у друкованому вигляді);

тут можна ознайомитись зі зразком автобіографії

7.3. Копії документів про освіту до вступу до ЗВО – в одному примірнику;

тут можна ознайомитись зі зразками копій документів, що вказані у підпункті 7.3

7.4. Довідку з деканату, де обов’язково має бути вказано: факультет (інститут), де навчається громадянин, ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізація, яка їм здобувається, форма, курс навчання, термін навчання та рік отримання диплому бакалавра (або іншого ступеня вищої освіти) та середній бал успішності за результатами складання підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які передують початку військової підготовки, визначений як середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу (для студентів ЗВО);

або копію диплома (завіреного нотаріально або навчальним закладом) про вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра та копію додатка до нього щодо успішності (для інших категорій) – у двох примірниках;

тут можна ознайомитись зі зразками копій документів, що вказані у підпункті 7.4

7.5. Копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або копію військового квитка та довідки про групу крові – у двох примірниках;

тут можна ознайомитись зі зразком копії посвідчення про приписку до призовної дільниці

тут можна ознайомитись зі зразком копії довідки про групу крові

7.6. Оригінал медичної довідки з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки (надається після проходження кандидатом на навчання медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК) у РТЦК та СП за місцем обліку або реєстрації;

тут можна ознайомитись зі зразком оригіналу медичної довідки ВЛК

7.7. Копію свідоцтва про шлюб та народження дитини (для одружених) – у двох примірниках;

тут можна ознайомитись зі зразками копій свідоцтва про шлюб та народження дитини (для одружених)

7.8. Фото 3х4 – 4 шт. (кольорові);

Усі копії документів звіряються з оригіналом Відбірковою комісією. Тому при собі необхідно мати оригінали всіх документів.

8. Придатність громадян України до військової служби за станом здоров’я визначають на підставі рішення військово-лікарської комісії, яка працює у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, про що зазначено у медичній довідці відповідного зразка.

Відбіркова комісія видає відповідне направлення кожному вступнику для проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.

9. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом ректора Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

Адреса Відбіркової комісії:

З усіх питань щодо вступних випробувань та порядку проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу на КВП МНУ звертатись за адресою (в т.ч. для листування): 54003, м. Миколаїв, вул. Колодязна, 21, Кафедра військової підготовки Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, каб. 6.

Адреса для відправки документації: НОВА ПОШТА, м. Миколаїв, відділення №14 секретарю відбіркової комісії КВП МНУ, телефон отримувача +380678126809.

Довідкова інформація

Завідувач кафедри: моб. тел. +38 (067) 812-68-09

Черговий: +38 (0512) 30-12-18

Відбіркова комісія:

Web-сайт: http://military.mdu.edu.ua/

E-mail: vs.kvp.mnu@ukr.net

Графік прийому документів:

Понеділок – П’ятниця з 9.00 до 16.00